بازار آزما

بازار آزما اين امكان را فراهم نموده است در صورتي كه از مواد شيميايي استفاده شده خود اپافه و مازاد داشته ايد آنرا در سايت بازار آزما معرفي و بفروش برساند مي توانيد موارد مازاد خود را به ايميل kimiapars@yahoo.com ارسال نماييد .

X