يكي از مهمترين دلايل وجود اجناس تقلبي و بي كيفيت در بازار حضور افراد و شركتهاي بدون تعهد و پشتيبان در كشور مي باشد همچنين نداشتن انباري از محصولات قابل عرضه و دلالي اين محصولات ضربه اي سخت بر پيكره آموزش و پژوهش كشور به واسطه ضعف ساختاري مي زند با تمام قدرت بوده ايم و ادامه مي دهيم با پشتوانه اي طولاني در كنارتان تا اگر هم شده كم ولي دلچسب عرضه نمايم آنچه در امروز كشورمان بسيار كم مي باشد .

درباره فروشگاه

آسان نيست ولي مي شود در كنار هم ادامه دهيم تا با مواد  اوليه اي اصل و قابل اعتماد نتايجي صحيح و قابل استناد براي جامعه علمي كشور بجا بگذاريم .

چرا ما را انتخاب می کنند؟

اعتماد كردن راحت نيست ولي با تكرار بهترين نتايج كسب مي شود

صادقانه خواهيم بود همانگونه كه در اين 30 سال در كنارتان بوده ايم

بازار آزما تكيه گاهي امن براي تحقيقات و پژوهشها آموزشهاي شما خواهد بود